Một số Labs cơ bản làm quen với Kubernetes trên môi trường Development sử dụng Minikube và nhiều công cụ liên quan tới Kubernetes

Một số Labs cơ bản làm quen với Kubernetes trên môi trường Development sử dụng Minikube và nhiều công cụ liên quan tới Kubernetes

<Youtube Subcribers> <Tip Me>

FullstacKAGE | Youtube FullstacKAGE | Facebook FullstacKAGE | Medium

Kubernetes Development Labs & Minikube

Đây là các labs mà mình chuẩn bị để giúp các bạn làm quen với Kubernetes trên môi trường Development sử dụng Minikube.

Các bạn có thể Fork về và nghiên cứu. Nhớ ủng hộ mình nha 😄

Labs Nội dung
Getting Started Setup cơ bản Minikubekubectl
Lab 001 Deploy Laravel & MySQL vào Minikube Cluster bằng kubectl
Lab 002 Sử dụng Helm để đóng gói Manifest Files của Application và deploy vào Minikube
Lab 003 Sử dụng Terraform quản lý Kubernetes Resources trong Minikube
Lab 004 Sử dụng FluxCD với Minikube, Continuous Delivery & GitOps
Lab 005 Work in Progress

Download Source Code

Download ZIP
Sep 14, 2022